Privatumo politika

SIA LOFBERGS BALTIC  DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 
PAGRINDINIAI FAKTAI IR TIKSLAI
SIA Lofbergs Baltic, įmonės kodas 40003830061, adresas: Kekavos rajonas, Kekavos savivaldybė, Vecsili, LV-2123, Latvija (toliau “Lofbergs Baltic” arba “mes”) yra viena didžiausių Skandinavijoje įsikūrusių šeimos valdomų kavos skrudintojų įmonių.

Džiaugiamės, kad apsilankėte Lofbergs Baltic svetainėje, ir tikimės, kad čia rasite visą reikiamą informaciją. Jums lankantis mūsų svetainėje, mes apdorosime duomenis, kurie gali atsekti jus. Mes taip pat tvarkome jūsų duomenis tais atvejais, kai nuspręsite susisiekti su mumis, arba dalyvaudami viename iš mūsų konkursų. Kad galėtumėte jaustis saugiai lankydamiesi mūsų svetainėje arba dalydamiesi savo asmens duomenimis su mumis kitais būdais, parengėme šią duomenų apsaugos politiką, padėsiančią suprasti, kaip jūsų asmens duomenys yra tvarkomi.

Politikos turinys:

 • Pagrindiniai faktai ir tikslai
 • Jūsų teisės
 • Kokiose situacijose mums reikia jūsų asmens duomenų?
 • Kaip gauname informaciją apie jus?
 • Su kuo galime dalytis šia informacija?
 • Kur yra tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 • Susisiekite su mumis
 • Pakeitimai

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus asmens duomenys gali būti renkami tik „konkrečiais ir teisėtais tikslais“. Surinkti duomenys negali būti tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais. Be to, duomenų tvarkymas turi būti teisiškai pagrįstas ir turėti teisinį pagrindą. Jūsų duomenų tvarkymą reglamentuoja vienas ar keli iš šių teisinių pagrindų:

 • tvarkymas yra būtinas sutarties, sudarytos su jumis, („sutartis“), įvykdymui;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti kito įstatymo numatytą įpareigojimą („teisėtas įsipareigojimas“);
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, išskyrus atvejus, kai jūsų interesai ar duomenų apsaugos teisės („teisėtas interesas“) yra svarbesni nei tokie interesai; arba
 • kai kuriais konkrečiais atvejais jums davus sutikimą tvarkyti aptariamus duomenis („sutikimas“).

Daugeliu atvejų teisinis pagrindas nustatomas remiantis sutartimi, teisinėmis pareigomis ar mūsų teisėtu interesu. Tam tikrais atvejais jūsų sutikimas yra reikalingas duomenų tvarkymui, todėl tokiu atveju mes prašysime jūsų sutikimo tvarkyti aptariamus duomenis prieš pradėdami bet kokį tokių duomenų tvarkymą.

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, prašome bet kuriuo metu susisiekti su mumis el. paštu: info@lofbergs.lt.

JŪSŲ TEISĖS

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus turite teisę gauti informaciją apie tai, kada ir kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tam tikrais atvejais jūs taip pat turite teisę peržiūrėti duomenis arba juos perkelti, keisti ar ištrinti. Daugiau informacijos galima rasti čia:


Teisė naudotis duomenimis
Turite teisę gauti nemokamą informaciją apie mūsų turimus jūsų duomenis (įrašų kopija). Pasirašytas prašymas dėl tokios informacijos turėtų būti pateiktas raštu. Atkreipkite dėmesį, kad mes atskleisime tik tokią informaciją, kuri, kaip tiksliai žinome, priklauso jums. Mes negalime atskleisti informacijos, kuri pažeidžia kitų asmenų teises. Šį prašymą siųskite žemiau pateiktu adresu. Ant voko prašome nurodyti „Duomenų apsauga“.

SIA Lofbergs Baltic
Kekavos rajonas, Kekavos savivaldybė, Vecsili
LV-2123, Latvija

Siekiant užtikrinti, kad įrašų kopija nebūtų nusiųsta klaidingam asmeniui, ji siunčiama jūsų laiške nurodytu adresu.


Teisė į duomenų ištaisymą
Mes nuolat stengiamės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Aptikę netikslumų ar nepilnus duomenis, stengiamės juos ištaisyti ar ištrinti.

Jei jūsų duomenys yra ištaisomi jūsų prašymu, turime apie tai informuoti tuos asmenis, su kuriais dalijamės jūsų pakeista informacija. Tačiau tai netaikoma, jei tokia užduotis yra laikoma neįmanoma arba mums ji yra pernelyg sudėtinga. Jūsų teisė susipažinti su duomenimis suteikia jums teisę žinoti, su kuo mes dalijamės jūsų asmens duomenimis.


Teisė ištrinti
Mums surinkus jūsų asmens duomenis, turite teisę prašyti juos ištrinti. Mes privalome ištrinti informaciją šiais atvejais:

 • jei duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami
 • jei duomenų tvarkymas buvo atliekamas jūsų sutikimu ir jūs jį atšaukėte
 • jei duomenys yra naudojami tiesioginei rinkodarai, ir jūs nepritariate duomenų tvarkymui tokiu būdu
 • jei prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kuris įvyksta remiantis mūsų teisėtu interesu ir nėra teisėtų priežasčių, viršijančių jūsų interesus
 • jei asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai
 • jei ištrynimas reikalingas teisinei prievolei įvykdyti

Jei mums reikia asmens duomenų sutarties, sudarytos su jumis, vykdymui arba jei mūsų teisėtai reikalaujama išsaugoti asmens duomenis, tokiu atveju mes negalime jų ištrinti.

Jei duomenys jūsų prašymu ištrinami, esame įpareigoti informuoti tuos, su kuriais mes dalijamės duomenimis. Tačiau tai netaikoma, jei užduotis yra laikoma neįmanoma arba mums ji yra pernelyg sudėtinga. Jūs taip pat turite teisę prašyti informacijos apie tai, su kuo mes dalinamės jūsų asmens duomenimis.


Teisė į duomenų tvarkymo ribojimą

Tam tikrais atvejais turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojimas reiškia, kad asmens duomenys mūsų sistemoje yra pažymėti taip, kad juos būtų galima tvarkyti tam tikrais riboto naudojimo atvejais.

Teisė į apribojimus yra taikoma, pavyzdžiui, kai, jūsų manymu, informacija yra netiksli ir prašote ją ištaisyti. Tokiais atvejais taip pat galite paprašyti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas, kol yra tikrinamas jų tikslumas.

Panaikinus apribojimą, būsite apie tai informuoti.


Teisė į duomenų perkėlimą
Duomenų subjektas tam tikrais atvejais turi teisę gauti savo asmens duomenis ir juos naudoti kitur (duomenų perkėlimas). Duomenų valdytojas privalo palengvinti tokį asmens duomenų perdavimą. Duomenų perkeliamumo sąlyga nurodo, kad duomenų valdytojas tvarko duomenis remdamasis jūsų sutikimu arba vykdydamas su jumis sudarytą sutartį ir kad tai yra taikoma tik tiems duomenims, kuriuos jūs pats (-i) pateikėte.


Teisė prieštarauti
Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti duomenų valdytojo duomenų tvarkymui.

Teisė pareikšti prieštaravimus taikoma tada, kai asmens duomenys yra tvarkomi siekiant mūsų teisėtų interesų.

Jei duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui, duomenų valdytojas nebeturi tvarkyti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo privalomus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršija duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba nustatant, vykdant ar ginant teisėtus reikalavimus.

Asmuo visada turi teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokį prieštaravimą galima pareikšti bet kuriuo metu. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys nebebus tvarkomi šiais tikslais.


Skundai
Jei manote, kad jūsų duomenis tvarkome pažeisdami galiojantį duomenų apsaugos reglamentą, prašome kuo skubiau mums apie tai pranešti. Taip pat galite kreiptis tiesiogiai į Latvijos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą.


Kompensacija ir atsakomybė
Bet kuris asmuo, kuris patyrė materialinę ar nematerialinę žalą dėl duomenų apsaugos reglamento pažeidimo, turi teisę gauti kompensaciją iš duomenų valdytojo (-ų), kurie dalyvavo duomenų tvarkymo procese.

Asmuo gali reikalauti duomenų valdytojo arba tvarkytojo atlyginti žalą ar pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo teismui.

KOKIOSE SITUACIJOSE MUMS REIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ?

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiose situacijose:

 • dalyvavimas konkursuose vartotojams
 • kontaktas su vartotojais
 • lankymasis mūsų svetainėse
 • socialinė žiniasklaida
 • laisvos darbo vietos

Dalyvavimas konkursuose vartotojams
Jei dalyvausite viename iš mūsų konkursų vartotojams, turėsime daugeliu atveju tvarkyti jūsų asmens duomenis esant šioms situacijoms:

 • kad galėtume informuoti jus laimėjimo atveju
 • kad galėtumėte patvirtinti, jog atitinkate konkurso reikalavimus dėl amžiaus
 • kad galėtume įvertinti, ar nesate susiję su mūsų ar mūsų partnerių darbuotojais arba
 • kad galėtumėte nuspręsti, ar laikotės konkurso taisyklėse nurodytų sąlygų, pvz., leidžiamo konkursinių įrašų skaičiaus

Tvarkomi duomenys – tai duomenys, kuriuos pateikiate mums pradėdami dalyvauti konkurse; paprastai tai yra kontaktinė informacija (vardas, adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) ir informacija, ar esate vyresnis (-ė) nei 18 metų.

Teisinis tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Jei dalyvavote konkurse vartotojams, jūsų duomenys bus saugomi šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas nugalėtojas.

Vartotojų kontaktai ir pretenzijos
Jei kreipiatės į mūsų vartotojų kontaktinį asmenį, turime sugebėti identifikuoti jus kaip mūsų prekių vartotoją ir daugeliu atvejų mums reikės informacijos apie jūsų atliktą pirkimą, kad galėtume tvarkyti pretenzijas, skundus ir užklausas. Apdoroti duomenys – tai tokie duomenys, kuriuos pateikiate mums susisiekę su mumis; paprastai tai yra kontaktiniai duomenys (vardas, adresas, elektroninis paštas ir telefono numeris).

Gavę skundų, mes sukuriame skundo bylą, kurioje pateikiame informaciją apie nusiskundimą. Paprastai yra nurodoma ieškovo tapatybė, tačiau kai kuriais atvejais taip pat reikalaujama tvarkyti kitų asmenų, susijusių su byla, tapatybės duomenis.

Jei reikalavimas yra susijęs su vienu iš mūsų ar mūsų platintojų darbuotojų, mes dažnu atveju turime atskleisti skundą pateikusio asmens tapatybę skunde minimam asmeniui. Jei skundą pateikęs asmuo nenori, jog ši informacija būtų atskleista, mes, žinoma, į tai atsižvelgsime, tačiau gali būti neįmanoma tokio skundo nagrinėti anonimiškai.

Aukščiau aprašyti procesai yra būtini norint pateikti informaciją apie jūsų įsigytą produktą. Mūsų įsipareigojimas ištaisyti klaidas gali būti nustatytas sutartyse ir (arba) teisės aktuose, įskaitant vartotojų apsaugos reglamentus. Todėl naudojamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas gali būti tiek sutartinių, tiek teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Jei po susisiekimo su mumis, buvo užregistruotas jūsų kreipimasis, mes saugosime jūsų informaciją viso duomenų tvarkymo laikotarpiu ir tris mėnesius jam pasibaigus.

Lankymasis mūsų svetainėse
Lankantis vienoje iš mūsų svetainių, mes naudojame trečiosios šalies paslaugą „Google Analytics“, kad galėtume rinkti informaciją ir duomenis apie lankytojų elgesio modelius. Mes tai darome, kad sužinotume lankytojų skaičių įvairiose svetainės skiltyse. Ši informacija yra tvarkoma taip, kad nebūtų galima nustatyti jokio asmens. Mes taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus.

Mes nesistengiame sužinoti mūsų svetainės lankytojų tapatybės ir taip pat to neleidžiame daryti „Google“. Norėdami rinkti asmenį identifikuojančią informaciją savo svetainėje, mes iš anksto apie tai informuosime ir nurodysime, kada ketiname rinkti duomenis, bei paaiškinsime, ką su jais ketiname daryti.

Slapukų naudojimas
Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite sužinoti mūsų slapukų politikoje. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, kurį pateikiate priimdami slapukus.

Socialinė žiniasklaida
Jei atsiųsite mums pranešimą socialinės žiniasklaidos priemonėmis, pranešimas bus saugomas tris mėnesius. Pranešimas nebus perduodamas kitoms įmonėms ar organizacijoms.

Todėl teisinis tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai.

Laisvos darbo vietos
Informacija, kurią pateikiate mums kreipdamiesi į darbą, bus naudojama tik:

 • vertinant paraišką
 • susisiekiant su jumis
 • siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus

Mes nesidalinsime duomenimis, kuriuos pateikėte įdarbinimo proceso metu, su jokiais trečiaisiais asmenimis rinkodaros tikslais. Mes taip pat nesaugosime jūsų duomenų už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Jūsų pateikta informacija bus saugiai saugoma mūsų ir (arba) mūsų įdarbinimo konsultanto.

Todėl sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, susijęs su jūsų prašymu įdarbinti.

Kokios informacijos mes prašome ir kodėl
Mes nerenkame daugiau informacijos nei reikia nustatytiems tikslams pasiekti ir nesaugome jos ilgiau nei būtina.

Mūsų prašoma informacija yra naudojama jūsų tinkamumo įdarbinti įvertinimui. Jūs neprivalote pateikti to, ko prašome, tačiau nepateikus prašomos informacijos, tai gali turėti įtakos jūsų paraiškai.

Paraiškos teikimo etapas
Jei paraišką teikiate naudodamiesi mūsų įdarbinimo konsultantų paraiškų teikimo sistema, jūsų duomenis gali rinkti įdarbinimo konsultantas mūsų vardu.

Mes paprašysime jūsų pasidalyti asmens duomenimis, įskaitant vardą ir kontaktinę informaciją. Mes taip pat pasiteirausime apie jūsų ankstesnę patirtį ir išsilavinimą, susijusį su darbu, dėl kurio teikiate paraišką.

Jei pasibaigus įdarbinimo procesui mes negalėsime pasiūlyti jums darbo, galime pasiteirauti, ar pageidaujate, kad jūsų duomenys būtų saugomi atsiradus įdarbinimo galimybėms ateityje vienerius metus nuo dabartinio įdarbinimo proceso pabaigos. Atsakę „taip“, jūs suteikiate sutikimą, todėl mes galime susisiekti su jumis dėl kitų darbų.

Įdarbinimo konsultanto dalyvavimas
Mums pasisamdžius įdarbinimo konsultantą, mes arba perduosime jūsų asmens duomenis jam, arba paprašysime, kad jūs persiųstumėte savo asmens duomenis įdarbinimo konsultantui pats. Įdarbinimo konsultantas turėtų būti laikomas trečiąja šalimi jūsų atžvilgiu. Su kiekvienu įdarbinimo konsultantu yra sudaroma sutartis, siekiant užtikrinti, kad jis laikysis mūsų nustatytos tvarkos ir reikalavimų. Šios sutartys reiškia, kad jie negali nieko daryti su jūsų asmens duomenimis, jei tai prieštarauja mūsų nurodymams. Jie taip pat nesidalins jūsų asmens duomenimis su bet kuria kita organizacija, išskyrus mus. Jie taip pat privalo patikimai saugoti jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei mes to reikalaujame.

Jei turite klausimų apie įdarbinimo konsultanto naudojamus jūsų duomenis, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@lofbergs.lt ir gauti daugiau informacijos apie tai, kurie subrangovai yra gavę jūsų duomenis.

Kaip ilgai saugoma informacija?
Jei pasibaigus įdarbinimo procesui jums nebuvo pasiūlytas darbas, iki šio momento pateikta informacija yra saugoma dvylika mėnesių nuo įdarbinimo proceso pabaigos, kad būtų įrodyta, jog įvykdėme teisinius įsipareigojimus.

KAIP GAUNAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

Informacija, kuria dalijatės su mumis
Mes renkame informaciją apie jus įvairiais būdais. Tai gali vykti, pavyzdžiui, jums pateikiant savo duomenis, kai susisiekiate su mumis, dalyvaujate konkursuose vartotojams arba kreipiatės į mūsų vartotojų atstovus. Galime rinkti tokius jūsų asmens duomenis:

 • kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris)

Mūsų renkama informacija apie jus
Jums susisiekus su mumis arba apsilankius mūsų svetainėje, mes galime automatiškai rinkti informaciją apie jus.

Lankantis mūsų svetainėje, galime rinkti tokius asmens duomenis:

 • informacija apie jūsų sąveiką su mumis (kaip naudojate mūsų paslaugas, įskaitant puslapių reagavimo laiką, atsisiuntimo klaidas, kaip pasiekėte ir paliekate paslaugą, taip pat pranešimus apie pristatymą mums susisiekus su jumis)
 • informacija apie jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį (pvz., IP adresas, kalbos, naršyklės nustatymai, laiko juosta, operacinė sistema, platforma ir ekrano skiriamoji geba)

Konfidenciali informacija
Mes nerenkame informacijos, kurioje yra konfidencialių asmens duomenų (išsami informacija apie rasę ar tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat asmens duomenys apie sveikatą ar lytinį gyvenimą).

Pagal galiojančius teisės aktus asmens kodas nesudaro ypatingų asmens duomenų, tačiau saugodami asmens kodus, mes juos traktuosime kaip reikalaujančius ypatingo saugumo.

SU KUO GALIME DALYTIS ŠIA INFORMACIJA?

Siekdami apsaugoti jūsų teises mums dalinantis jūsų informacija su paslaugų teikėjais ar kitais verslo partneriais, visas dalijimosi procesas vyksta pagal raštiškus susitarimus, reglamentuojančius naudos gavėjo teises ir pareigas, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Mes niekada neparduosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, neturėdami tam jūsų leidimo. Mes taip pat nesidalysime jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi, kad jie būtų naudojami rinkodaros tikslais, neturėdami tam jūsų leidimo. Jeigu gavę jūsų sutikimą, mes perduosime jūsų duomenis trečiajai šaliai, jūs turite tiesiogiai susisiekti su šia trečiąja šalimi, jei nesutinkate su tuo, kad būtų toliau tvarkomi jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

Mes galime dalytis jūsų duomenimis su šiomis šalimis:

 1. Savo tiekėjais
 2. Savo verslo partneriais

Mūsų tiekėjai
Mes galime dalytis jūsų asmenine informacija su savo tiekėjais, kurie jūsų atžvilgiu yra trečioji šalis. Norėdami teikti mūsų perkamas paslaugas arba kurti savo produktus ir paslaugas, mūsų tiekėjai tam tikrais atvejais turi tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Mūsų verslo partneriai
Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su mūsų verslo partneriais, kurie kartais teikia pagalbą organizuojant klientų konkursus, tvarko mūsų socialinių tinklų anketas ir veiklą bei teikia pagalbą naujų darbuotojų įdarbinimui ir jų darbo programų apdorojimui.

Susitarimuose, kuriuos sudarome su savo tiekėjais ir verslo partneriais, pateikiami aiškūs nurodymai, kaip naudoti jūsų asmens duomenis. Tačiau SIA Lofbergs Baltic ir tiekėjai nei verslo partneriai yra skirtingi juridiniai asmenys. Todėl paprastai negalime būti laikomi atsakingais, jei jie nesilaiko galiojančių teisės aktų nuostatų. Jei turite klausimų apie mūsų tiekėjo ar verslo partnerio naudojamus jūsų duomenis, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@lofbergs.lt ir gauti daugiau informacijos apie tai, kurie tiekėjai yra gavę jūsų duomenis.

KUR YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Daugiausia jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Latvijos Respublikoje ir Lietuvoje. Galime atlikti duomenų perkėlimą į kitą ES valstybę.

SUSISIEKITE SU MUMIS

SIA Lofbergs Baltic  įmonė yra įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris  40003830061, biuras įsikūręs Kekavos rajonas, Kekavos savivaldybė, Vecsili, LV-2123, Latvija. SIA Lofbergs Baltic yra asmens duomenų valdytojas, kuris tvarko jūsų asmens duomenis pagal šį dokumentą ir laikosi Latvijos Respublikos duomenų apsaugos įstatymų numatytų reikalavimų.

Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, galite visada kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: info@lofbergs.lt

Ši Duomenų apsaugos politika atnaujinta 2018-05-19

PAKEITIMAI

Ši informacija gali būti atnaujinama, jei, pavyzdžiui, mes tvarkysime jūsų duomenis naujais tikslais, rinksime kitus duomenis arba dalysimės savo duomenimis su kitomis šalimis, nei nurodyta šiame dokumente. Naujausią šios informacijos versiją visada galima rasti čia: lofbergs.lt